Målet är att utifrån tidigare utvecklingsarbete ta fram en prototyp som ska effektivisera tillverkning, leverans och montering av modulerna, som är grunden i konceptet att minska buller och skapa attraktivare stadsmiljöer. Detta sker genom finansiering från Bygginnovationens Stora innovationsbidrag på 300 000 kronor. Projektet drivs av ett projektteam under ledning av innovationsföretaget IMCG i Göteborg och där nio partners ingår, bland annat RISE och Älvstranden Utveckling. På IMCG arbetar Amanda von Matern och Johan Emanuel med projektet.

Varifrån kommer idén Tysta Offentliga Rum?
– Vi satt 2013 och tänkte fritt kring vad vi skulle kunna göra inom utmaningsdriven innovation genom en kombination av teknik för att möta bullerutmaningen minns projektledaren Johan Emanuel tillbaka på den första tiden.

Allt eftersom projektet och idén utvecklades insåg gruppen att det istället handlade om att hitta bra material och kombinationer av material och geometri för att på ett enkelt sätt kunna bygga rum i stadsmiljöer, och uppnå positiva effekter för de som rör sig i miljöerna. I grunden är tekniken inte avancerad utan det är tillämpningen och användningen som är det centrala. Att kunna skapa attraktiva och behagliga ljudlandskap.

Teamet bakom Tysta Offentliga Rum ser många möjligheter att skapa fungerande ljudmiljöer, till exempel för takterrasser, parker och skolgårdar. Målet är att utomhusmiljöer ska kunna användas mer och öppna upp offentliga miljöer och få människor att mötas, inte minst i Sverige där klimatet ofta stoppar utomhusaktiviteter.

Tysta offentliga rum skapas genom hexagonformade byggelement. Illustration: Björn Öberg

2016 placerades 15 hexagoner, som är byggklossarna i modulsystemet, på Masthuggskajen i Göteborg som del i utvecklingsarbetet. Platsen ligger i anslutning till en stor trafikled som går genom centrala Göteborg med en rad olika ljudkällor. Här finns lågfrekvent ljud från hamnen med båtar, Rosenlundsverket med kompressorljud och så nedfarten till Götatunneln. Tekniskt var konstruktionen en succé med en bullerdämpning med 20 decibel och SP (RISE) beskrev den akustiska miljön som ”superb” i sin utvärdering. Nu handlar det om att anpassa till serieproduktion och att nå ut till kunderna, vilket i regel är städer och offentliga förvaltningar.

– Läget är bra, den tekniska utvecklingen har kommit en bra bit. Nu handlar det om att nå ut till marknaden. Där är det en utmaning. Buller och bristen på rekreationsytor i det offentliga rummet är en samhällsutmaning så efterfrågan ligger inte och väntar, även om forskning och mål visar på behovet. För oss handlar det nu om att visa på potentialen och möjligheterna berättar Amanda som är innovationsprojektledare och säljchef på IMCG.


På vilket sätt hjälper Bygginnovationen er att gå vidare?
– Det var väldigt viktigt för oss att komma vidare från våra ”one-off-installationer” där vi byggt upp installationer utifrån givna premisser för varje plats. Vi har behövt en prototyp för att kunna närma oss serieproduktion berättar Johan.

Bygginnovationsprojektet har gjort det möjligt att vidareutveckla konstruktionslösningen så att monteringen blir mycket enklare. Vi kan använda samma infästning både för förankring i underlaget och förankring av taklösningen. Monteringen måste vara enkel och delarna måste vara utformade så att det blir rätt från början, en förutsättning för det skalbara och modulära.

Hur ser intresset ut internationellt?
– Konceptet presenterades internationellt redan i Vinnovas satsning Innovationsdriven utmaning. Utomlands har vi helt andra stadsmiljöer och där behöver vi anpassa också, men i och med att systemet är flexibelt konstruerat är det inget hinder, berättar Amanda.

Med växande storstäder runt om i världen finns det stora möjligheter och framtida behov av att skapa fungerade ljudmiljöer, inte minst av hälsoskäl med bullrets fysiska och psykiska påverkan. När städer växer världen över finns ett växande behov av att kunna hantera byggarbeten och buller och där kan Tysta Offentliga Rum användas genom att flyttas och anpassas efter olika platser. Pop-up-parker och tillfälliga moduler för stadsutveckling är saker som är på gång där modulsystemet kommer väl till pass. Planen för Tysta Offentliga Rum är att under nästa år börja ta emot beställningar – vi lär få höra mer om detta tysta system framöver.

Uppdaterad den