Tanken med modulsystemet WoodXZip är att det ska möta en ökad efterfrågan på hållbart byggande som finns både i Europa och i Nordamerika. WoodXZip-systemet ska vara kostnadseffektivt, klimatneutralt och hållbart samt uppfylla EU:s direktiv för nära-nollenergibyggnader som träder i kraft 2018. Det baseras på ZIP-element, ett byggelement i en sandwichkonstruktion för väggar, tak och golv, det utmärker sig genom sin isoleringsförmåga och fuktresistens och består av magnesiumoxid och PIR-isolering. I WoodXZip kombineras detta med CLT-teknik (Cross Laminated Timber, korslimmat trä). Fördelen med konstruktionen med korslimmat trä är att höga hus kan uppföras. Det finns redan idag hus som byggs av ZIP-element men det handlar om mindre hus och moduler som uppförs tillfälligt.

Bland de utmaningar som teamet ville få svar om hörde termik och fukt samt vilka risker och fördelar som finns med systemet. Angela Sasic Kalagasidis, biträdande professor i byggnadsfysik på Chalmers deltog i projektet:
– Vår idé var att vara öppen för nya kombinationer av byggnadsmaterial och att uppmuntra att testa fram dem i tidigt skede genom så kallad byggandsfysikalisk undersökning. Vi kombinerar då kvalitativa bedömningar med numeriska simuleringar och laborativa försök. Vad kan vara möjligt för väg-, golv- och tak-konstruktioner samt anslutningar mellan dem. På det sättet bekantar vi oss med materialen och hur de funkar tillsammans. För kombinationen i frågan har vi kunnat få fram att man uppnår bra isoleringsförmåga. PIR-elementen är enkla att arbeta med.

Vår idé var att vara öppen för nya kombinationer berättar Angela Sasic Kalagasidis.

Ett samarbete från olika håll
I projektet testades produkten av Chalmers men även andra partners deltog i utvecklingen av produkten i ett lyckat samarbete. Arbetsgruppen sattes samman på initiativ av Ulf Norr på Labs2020 utifrån det ZIP-element som tillverkas av Zenergy AB i småländska Skillingaryd. Förutom Chalmers, Zenergy och Labs2020 ingick Fenix Scientific, Monsén Arkitekter, Vänerparken Investment och BIM Object i projektet. Det viktiga var att skapa ett team med kompletterande kompetenser tillförda av varje partner berättar Angela Sasic Kalagasidis, till exempel fick gruppen in internationell marknadsperspektiv samt BIM-perspektivet, dvs. hur man kunde projektera modellen direkt i BIM.
– Vi (Chalmers) har varit väldigt öppna, det är viktigt att lyssna på partners idéer, det enda jag krävde var att det är ett ordentligt projekt, att det är genomtänkt med någorlunda underlag som vi kan börja med. Öppenhet och flexibilitet om resultat tyder på att man bör undersöka andra planer och idéer. Konstruktiv hela tiden är det som gäller, berättar Angela Sasic Kalagasidis.

Från ett forskarperspektiv kan det vara en utmaning att arbeta med företag men samtidigt väldigt givande konstaterar Angela som utöver kunskapstillförseln även lyfter fram att det är väldigt viktigt med akademins medverkan då den inte har ett kommersiellt intresse.
– Jag ställer mig inte på någon sida, utan vårt mål är att komma fram till en bra produkt och kunskap – och det går! Vi måste vara kritiska och öppna för kritik. Det kan leda till diskussioner, det är viktigt att ta rollen, även om det inte är lätt och kräver diplomati. De som utvecklar kan bli oroliga när vi identifierar risker, men vi ser att det aldrig finns en perfekt konstruktion. Nya konstruktioner kräver att vi identifierar risker. Det är små företag med genuint intresse att göra något bra, de tyckte det var intressant att arbeta med akademi.

Det som är viktigast med Bygginnovationen är att ge små och medelstora företag chansen att innovera mer.

Arbetsgruppen har identifierat punkter som kräver ytterligare uppmärksamhet. Det uppstår köldbryggor i anslutningar mellan mellanbjälklag och yttervägg som innebär att temperaturen inuti väggen förändras på ett annat sätt och är något som behöver studeras närmare för att undvika risken att fukten stannar kvar mellan ZIP-elementet och det korslimmade träet. Projektet får nu också en fortsättning där gruppen kommer att arbeta vidare med att hitta lösningar på de frågor som har uppkommit.


Projektet fick ett stöd på 200 000 kronor från Bygginnovationen. På vilket sätt hjälpte det till?
– Det som är viktigast med Bygginnovationen är att ge små och medelstora företag chansen att innovera mer. Företag har ofta in kind-resurser men saknar mer teknisk kunskap hur man ska genomföra tester. Det är andra gången jag deltar i ett sådant projekt, min erfarenhet är att samtidigt som projektet som genomförs, erbjuder akademin mer kunskap, det skapar en fin arbetsmiljö där vi lyssnar på varandra, de förklarar ur sin erfarenhet och vi kommer med vår kunskap konstaterar Angela Sasic Kalagasidis.

Vad blir nästa steg?
En kollega från avdelningen för byggnadsteknologi på Chalmers arbetar vidare med teknisk utveckling av de ingående komponenterna i systemet. Första uppgiften blir särskilt testa olika skivor som kan absorbera fukt mellan massivträ och ZIP-elementen. Titta mer i detalj på projektering, belysa till exempel erfarenhet av praktiska tillämpningar inom olika trätekniker och hållbarhetsbedömningar av träbyggnader. Zenergy AB har som ambition att bygga ett demonstrationshus inför nästa fortsättningsprojekt och sannolikt kommer ett förslag på hur sett sådant hus kommer att se ut, ett slags testbädd. Vi har möjlighet att testa en vägg på vårt living lab (HSB Living Lab) här på Chalmers, i verkliga klimatförhållande, innan vi bygger ett helt hus, avslutar Angela Sasic Kalagasidis.

Externa länkar

HSB Living Labs webbplats
Informationssida om PIR-element
BIM Alliances webbplats

Uppdaterad den