Grunden till projektet är energisimuleringspaketet BIM Energy (arbetsnamn) som är ett webbaserat program där all data lagras i molnet. BIM Energy kommer att ha ett grafiskt interface i form av en kartbild där grupper av byggnader kan studeras energimässigt, och där det även kommer att finnas möjlighet att illustrera mätvärden från sensorer i byggnader grafiskt i en tredimensionell kartbild. Programvaruföretaget Strusoft som utvecklar BIM Energy har identifierat en möjlighet att enklare ta del av all data som samlas in och med hjälp av Bygginnovationen har en förstudie genomförts.

Applikation för att visualisera
Fastighetsbranschen saknar idag digitala, interaktiva verktyg för att enkelt och överskådligt kunna visualisera i 3D samt analysera och bearbeta driftdata. Det finns en stor potential i visualiserings- och analysverktyg som kan kommunicera bl.a. driftparametrar enkelt och effektivt. Förstudien skedde inför ett kommande huvudprojekt som ska syfta till att ta fram ett branschförankrat förvaltningshjälpmedel.


Med hjälp av utplacerade IoT-komponenter i byggnaden och en kraftfull, men lättnavigerad, webbaserad applikation (till exempel via läsplatta), ger denna tillgång till visualisering av stora datamängder kring hur en byggnad brukas. Driftpersonal har då möjlighet att ta upp ett hus och titta på mätvärdena och se om det är något konstigt och sedan gå dit fysiskt. Därigenom kan man analysera driften och detektera onormala driftförhållanden och dessas spatiala utbredning i byggnaden och på så sätt skapa underlag för adekvata åtgärder inte minst när det gäller energianvändningen.

Just för tillfället är arbetet med innovationen lagt på is på grund av prioriteringar, däribland utvecklingen av BIM Energy, men Strusoft planerar att återuppta arbetet med innovationen under hösten 2018. Johnny Kronvall som är teknologie doktor i byggnadsfysik från Lunds Universitet och Senior Advisor på StruSoft AB i Malmö berättar om utvecklingen och aktuellt läge.

Johnny Kronvall

Berätta mer om tjänsten och arbetet ni håller på med!
– Vi genomförde arbetet inom lilla innovationsbidraget från Bygginnovationen under hösten 2017. Arbetet ledde fram till att vi fick svar på ett antal strategiska frågor kring innovationen och potentialen för att kommersialisera idén. Svaren antyder att det finns en potential, att den tänkta systemuppbyggnaden är realistisk och att det finns intresserade framtida partners inom fastighetsbranschen, industrin och akademin för StruSoft att samarbeta med.

Hur kom du på idén?
– Jag är inte ensam med att ha kommit på idén. Det är ett entusiastiskt team hos oss som håller på med energisimulering som, tillsammans med en extern konsult, en mycket marknads- och teknikkunnig entusiast inom sensor- och mätteknikområdet som diskuterade fram och utformade idén. Under projektarbetets gång har vi sedan fått och utvecklat kontakter och samarbetsuppslag med industri- och fastighetsföretag samt högskolevärlden.

Hur hjälpte Bygginnovationen projektet?
– Det som var bra med det var att vi fick en extern granskning av vår idé (genom affärsrådet reds anm.). Vi gick på pumpen första gången med ansökan men fick en rekommendation att söka igen och fick återkoppling på ansökan. Det fick oss att skärpa till tankebanorna och formulera oss men också att tänka i mera konkreta och realistiska banor. Det nätverk som vi byggde upp under tiden med projektet är kanonvärdefullt.

Vad blir nästa steg?
– På ett eller annat sätt kommer vi att arbeta mot en kommersiell lansering av det innovativa förvaltningshjälpmedlet, tillsammans med våra identifierade samarbetspartners. Kanske kommer vi att ansöka om det stora innovationsbidraget från Bygginnovationen, väl medvetna om att det endast utgör ett litet, men dock, stöd i en satsning som måste innebära kostnader av miljonbelopp. Kanske kommer vi finansiera detta själva, tillsammans med partners, mest för att slippa extern insyn i utvecklingsarbetet avslutar Johnny Kronvall.

Uppdaterad den